Overtid

Vi får mange spørsmål når det gjelder regler om overtid, alminnelig arbeidstid, hvordan beregner overtid, kan bedrift ha egne regler, hva med deltidsansatte, arbeid på lørdager, søndags og helligdager osv.

Vi har oppsummert noe korte svar i denne artikkelen.

Hva er overtid?

Overtid vil være det som pålegges eller avtales ut over lovens grense for alminnelig arbeidstid. 

Det vil si at arbeid som varer ut over 9 timer i løpet av 24 timer og/eller 40 timer i løpet av 7 dager, regnes som overtid. Overtidstillegg er minimum på 40%.

Hva er alminnelig arbeidstid?

Alminnelig arbeidstid skal ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av 7 dager. Arbeidstiden må holdes innenfor rammen for både daglig og ukentlig arbeidstid. Arbeid ut over den alminnelige arbeidstid er overtid.

De fleste tariffavtaler opererer med en alminnelig arbeidstid på 37,5 timer pr. uke.

For de som jobber skift-, turnus-, natt- og søndagsarbeid, er den ukentlige arbeidstiden kortere.

Arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes.

Pauser inngår ikke i den alminnelige arbeidstiden, som hovedregel.

Reisetid kan være arbeidstid, men dette må vurderes konkret.

Arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes.

Kan bedrift bestemme selv?

Ja, bedriften din kan ha egne bestemmelser. Egne arbeidsavtaler med ansatte kan ikke vare dårligere enn det arbeidsmiljøloven sier, men regler kan vare bedre i din bedrift.

For eksempel i din bedrift kan overtid beregnes etter 7,5 timer i løpet av 24 timer eller 37,5 timer i en uke og overtidstillegg kan vare på 50%.

Det er også slik at virksomheter som er bundet av tariffavtaler har egne bestemmelser som er bedre.

Hva med deltidsansatte?

De fleste deltidsansatte ønsker eller kan bli pålagt å arbeide mer.

Dersom arbeidstaker arbeider utover den avtalte arbeidstid, men innenfor alminnelig arbeidstid, kalles dette arbeidet merarbeid og ikke overtid.

Arbeidstakeren kan ikke kreve overtidsbetaling for dette merarbeidet, så lenge dette ikke kommer frem av intern avtale/tariffavtale.

Eksempel:

Arbeidstaker er ansatt i 40% stilling og har avtalt arbeidstid 2 dager i uken, 7,5 time pr dag. På grunn av nødvendighet pålegges han å arbeide en ekstra dag med 7,5 time. Dette arbeidet er merarbeid og arbeidstaker skal derfor ha en vanlig, ordinær lønn og ingen overtidsbetaling.

En annen situasjon kan vare slik:

Arbeidstaker er ansatt i 40% stilling og har avtalt arbeidstid 2 dager i uken, 7,5 time pr dag. På grunn av nødvendighet pålegges han å arbeide en ekstra dag og samlet tid denne dagen ble 10 timer. Arbeidstiden denne dagen går ut over alminnelig arbeidstid på 9 timer og arbeidstaker skal ha overtidsbetalt for dette, selv om arbeidstiden i løpet av uken ikke overstiger 40 timer.

Pålagt eller frivillig overtid?

I loven finner du nok ikke skille mellom «pålagt» overtid og «frivillig» overtid. Det er kun ett overtidsbegrep etter loven, og man skal da ha tillegg i lønn og ellers følge overtidsbestemmelsene, uansett om overtiden er noe den ansatte gjør på eget initiativ eller ikke. 

Men, en arbeidstaker kan ikke på eget initiativ arbeide overtid uten å ha fått aksept for dette hos arbeidsgiveren. Dette betyr allikevel ikke at ledelsen kan vende det blinde øyet til at ansatte jobber overtid uten å ha fått tillatelse.

Med andre ord, dersom arbeidsgiver vet at det arbeides ekstra, og ikke griper inn, vil ekstraarbeidet være å anse som overtid.

Alternativer for å løse de ansattes ønske om å jobbe når det passer må dermed løses på annen måte. Alternativene da er fleksibel arbeidstid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Oversikt

Virksomheten skal ha en oversikt som viser hva den enkelte arbeidstaker har arbeidet.

Den faktiske tiden som er arbeidet uansett hva som ble avtalt skal føres i oversikt. Mertid og overtid skal komme frem av oversikten. Oversikten skal kunne vise daglige, ukentlige og årlige samlede arbeidstid til hver enkelt ansatt.

Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte, jf. Arbeidsmiljøloven § 10-7.

Ta kontakt med oss om du trenger hjelp!